Bản mẫu:Chú thích web

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này thay cho {{Web reference}}. Nó đơn giản hơn vì chỉ dùng các tham số chữ thường.

Cú pháp

{{chú thích web
| url =    <!--Địa chỉ trang web nguồn-->
| title =   <!--Tiêu đề bài viết nguồn-->
| accessdate = <!--ngày truy cập-->
| accessmonthday = 
| accessyear = 
| quote =   <!--trích dẫn-->
| author =   <!--Tác giả-->
| last = 
| first = 
| authorlink = 
| coauthors = <!--Đồng tác giả-->
| date = 
| year = 
| month = 
| format = 
| work = 
| publisher = 
| pages = 
| language = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
}}

hay dùng bảng hàng ngang:

{{chú thích web| url = | title = | accessdate = | accessmonthday = | accessyear = | author = | last = | first = | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | format = | work = | publisher = | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = }}

hoặc bảng hàng ngang đơn giản:

{{chú thích web| url = | tiêu đề = | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản= | ngôn ngữ = }}

Các tham số bắt buộc

 • url: Địa chỉ URL của tài liệu web.
 • tiêu đề / title: Tiêu đề tài liệu web.

Các tham số không bắt buộc

 • author: Tác giả
  • last hoạt động với first để hiển thị last, first (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • authorlink hoạt động với author hoặc với lastfirst để liên kết đến bài hợp ở đây
  • coauthors: để ghi công thêm tác giả
 • năm / year: Năm được xuất bản.
 • format: Định dạng, thí dụ PDF. Sẽ là HTML nếu không chỉ định.
 • work: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó.
 • nơi xuất bản / publisher: Nhà xuất bản nếu có.
 • ngày truy cập / accessdate: Ngày tháng mà tài liệu được truy nhập, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
  • accessyear: Năm mà tài liệu được truy nhập. (Không cần nếu ngày tháng ISO 8601 được chỉ định.)
 • ngôn ngữ / language: Ngôn ngữ của tài liệu.

Dữ liệu bản mẫu

This template formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. It should be used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

Tham số bản mẫu
Tham số Miêu tả Kiểu Mặc định Giá trị tự động Trạng thái
URL urlURLđịa chỉ The URL of the online location where the text of the publication can be found string trống trống bắt buộc
Tựa đề titletựa đềtiêu đềtên bài The title of the source page on the website; will display with quotation marks added string trống trống bắt buộc
Ngày tháng xuất bản datengày thángngày Full date when the source was published; if unknown, use accessdate instead; do not wikilink string trống trống tùy chọn
Ngày tháng truy cập URL accessdatengày truy cậpngày truy nhập The full date when the original URL was accessed; do not wikilink string trống trống tùy chọn
Tên website websitetác phẩm Title of the website; may be wikilinked; will display in italics; alias of 'work' string trống trống tùy chọn
Nhà xuất bản publishernhà xuất bảnnxb Name of the publisher string trống trống tùy chọn
Tên Á Đông authorauthorauthor1authorstác giả 1các tác giả Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) lastlast1họ 1 Họ của tác giả phương Tây; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) firstfirst1tên 1 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlinkauthorlink1author-linkauthor1-linklk tác giả 1 Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author2author2tác giả 2 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 2; don't wikilink, use 'authorlink2' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last2last2họ 2 Họ của tác giả phương Tây thứ 2; don't wikilink, use 'authorlink2' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first2tên 2 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 2; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink2author2-linklk tác giả 2 Title of existing Wikipedia article about the second author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author3author3tác giả 3 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 3; don't wikilink, use 'authorlink3' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last3last3họ 3 Họ của tác giả phương Tây thứ 3; don't wikilink, use 'authorlink2' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first3tên 3 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 3; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink3author3-linklk tác giả 3 Title of existing Wikipedia article about the third author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author4author4tác giả 4 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 4; don't wikilink, use 'authorlink4' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last4last4họ 4 Họ của tác giả phương Tây thứ 4; don't wikilink, use 'authorlink4' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first4tên 4 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 4; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink4author4-linklk tác giả 4 Title of existing Wikipedia article about the forth author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author5author5tác giả 5 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 5; don't wikilink, use 'authorlink5' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last5last5họ 5 Họ của tác giả phương Tây thứ 5; don't wikilink, use 'authorlink5' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first5tên 5 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 5; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink5author5-linklk tác giả 5 Title of existing Wikipedia article about the sixth author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author6author6tác giả 6 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 6; don't wikilink, use 'authorlink6' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last6last6họ 6 Họ của tác giả phương Tây thứ 6; don't wikilink, use 'authorlink6' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first6tên 6 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 6; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink6author6-linklk tác giả 6 Title of existing Wikipedia article about the sixth author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author7author7tác giả 7 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 7; don't wikilink, use 'authorlink7' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last7last7họ 7 Họ của tác giả phương Tây thứ 7; don't wikilink, use 'authorlink7' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first7tên 7 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 7; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink7author7-linklk tác giả 7 Title of existing Wikipedia article about the seventh author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author8author8tác giả 8 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 8; don't wikilink, use 'authorlink8' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last8last8họ 8 Họ của tác giả phương Tây thứ 8; don't wikilink, use 'authorlink8' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first8tên 8 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 8; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink8author8-linklk tác giả 8 Title of existing Wikipedia article about the eighth author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Tên Á Đông author9author9tác giả 9 Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 9; don't wikilink, use 'authorlink2' line trống trống tùy chọn
Họ (phương Tây) last9last9họ 9 Họ của tác giả phương Tây thứ 9; don't wikilink, use 'authorlink2' line trống trống tùy chọn
Tên (phương Tây) first9tên 9 Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 9; don't wikilink. line trống trống tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink9author9-linklk tác giả 9 Title of existing Wikipedia article about the ninth author. wiki-page-name trống trống tùy chọn
Người khác othersnguời khác Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith' string trống trống tùy chọn
Tháng xuất bản monththáng Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known string trống trống tùy chọn
Năm xuất bản yearnăm Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known string trống trống tùy chọn
Năm xuất bản gốc origyearnăm gốc Original year of publication; provide specifics string trống trống tùy chọn
Tên biên tập viên Á Đông editor Họ và tên của biên tập viên Á Đông hoặc Hungary; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors' line trống trống tùy chọn
Họ biên tập viên (phương Tây) editor-lasthọ biên tậphọ biên tập viên Họ của biên tập viên phương Tây; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors' line trống trống tùy chọn
Tên biên tập viên (phương Tây) editor-firsttên biên tậptên biên tập viên Tên lẫn tên đệm của biên tập viên phương Tây; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first' line trống trống tùy chọn
Liên kết biên tập viên editor-linklk biên tậpliên kết biên tập Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link' wiki-page-name trống trống tùy chọn
Định danh đợt seriesđợtloạt Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal string trống trống tùy chọn
Vị trí xuất bản locationvị tríđịa điểm Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place' string trống trống tùy chọn
Nơi xuất bản publication-placenơi xuất bản Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at' string trống trống tùy chọn
Ngày tháng xuất bản publication-datengày xuất bản Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink string trống trống tùy chọn
Trang pageptrangtr Page in the source that supports the content; displays after 'p.' string trống trống tùy chọn
Các trang pagesppcác trang Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.' string trống trống tùy chọn
Ẩn “tr.” noppkhông trang Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover') string trống trống tùy chọn
Tại at May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient string trống trống tùy chọn
Ngôn ngữ languagengôn ngữ The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates string trống trống tùy chọn
Tựa đề tiếng Việt trans_titletrans-titledịch tựa đềdịch tiêu đềdịch tên bài A Vietnamese language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended string trống trống tùy chọn
Kiểu typekiểu Additional information about the media type of the source; format in sentence case string trống trống tùy chọn
Định dạng formatđịnh dạng Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML string trống trống tùy chọn
định danh arXiv arxiv An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers string trống trống tùy chọn
AZIN asin Amazon Standard Identification Number; 10 characters string trống trống tùy chọn
AZIN TLD asin-tldASIN-TLDTLD ASINtên miền cấp cao nhất ASIN ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US string trống trống tùy chọn
Bibcode bibcode Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters string trống trống tùy chọn
DOI doi Digital Object Identifier; bắt đầu với “10”. string trống trống tùy chọn
DOI broken date doi_brokendatengày hư DOIDOI hưDOI hỏng The date that the DOI was determined to be broken string trống trống tùy chọn
ISBN isbn International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible string trống trống tùy chọn
ISSN issn International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen string trống trống tùy chọn
jfm code jfm Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code string trống trống tùy chọn
JSTOR jstor JSTOR identifier string trống trống tùy chọn
LCCN lccn Library of Congress Control Number string trống trống tùy chọn
MR mr Mathematical Reviews identifier string trống trống tùy chọn
OCLC oclc Online Computer Library Center number string trống trống tùy chọn
OL ol Open Library identifier string trống trống tùy chọn
OSTI osti Office of Scientific and Technical Information identifier string trống trống tùy chọn
PMC pmc PubMed Center article number string trống trống tùy chọn
PMID pmid PubMed Unique Identifier string trống trống tùy chọn
RFC rfc Request for Comments number string trống trống tùy chọn
SSRN ssrn Social Science Research Network string trống trống tùy chọn
Zbl zbl Zentralblatt MATH journal identifier string trống trống tùy chọn
Mã số idmã số A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable string trống trống tùy chọn
URL lưu trữ archiveurlarchive-urlurl lưu trữ The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate' string trống trống tùy chọn
Ngày tháng lưu trữ archivedatearchive-datengày lưu trữ Date when the original URL was archived; do not wikilink string trống trống tùy chọn
URL hỏng deadurlurl hưurl hỏngđịa chỉ hưđịa chỉ hỏng If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live string trống trống tùy chọn
Trích dẫn quotetrích dẫn Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation string trống trống tùy chọn
Tham khảo reftham khảo An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template string trống trống tùy chọn
Phân tích separatorphân tách The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string . trống tùy chọn
Tái bút postscripttái bút The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined string . trống tùy chọn
URL tóm lược layurl URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary' string trống trống tùy chọn
Nguồn tóm lược laysourcenguồn tóm lược Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash string trống trống tùy chọn
Ngày tháng tóm lược laydatengày tóm lược Date of the summary; displays in parentheses string trống trống tùy chọn
Author mask author-mask Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead string trống trống tùy chọn
Phân tách tên tác giả author-name-separatorphân tách tên tác giả Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string , trống tùy chọn
Phân tách tác giả author-separatorphân tách tác giả Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string ; trống tùy chọn
Số tác giả để hiển thị display-authorsdisplayauthorssố tác giả number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed. number 8 trống tùy chọn
Dấu & đằng trước tên tác giả cuối cùng lastauthorampvà tác giả cuối When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space' string trống trống tùy chọn
Cần trả tiền subscriptionđăng kýđăng kíđăng nhậptrả tiềnmua When set to <code>yes</code>, displays (subscription required) to indicate an online source that requires subscription string trống trống tùy chọn
Cần đăng ký registration When set to <code>yes</code>, displays (registration required) to indicate an online source that requires registration string trống trống tùy chọn

Xem thêm