Bản mẫu:Hệ thống sinh học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Linnaeus
1735
2 giới
Haeckel
1866[1]
3 giới
Chatton
1937[2]
2 vực
Copeland
1956[3]
2 siêu giới 4 giới
Whittaker
1969[4]
5 giới
Woese và ctv.
1977[5]
6 giới
Woese và ctv.
1990[6]
3 vực
(không xử lý) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protista Protista Protista Eukarya
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia AnimaliaLỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>