Chỉ số bầu cử đảng phái của Cook

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Chỉ số bầu cử đảng phái của Cook (Cook Partisan Voting Index hay viết tắt CPVI) là cách tính một khu quốc hội Mỹ có chiều hướng bầu cử thiên về một đảng chính trị nào đó mạnh như thế nào so với toàn quốc. Nó được Charlie Cook lập ra vào năm 1997 trong Báo cáo Chính trị Cook, một bản tin chính trị không đảng phái hợp tác với Polidata, một hãng phân tích thống kê chính trị.

Chỉ số cho từng khu quốc hội được rút ra bằng cách tính trung bình các kết quả của nó từ hai lần bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trước đây và so sánh chúng với các kết quả toàn quốc. Chỉ số cho thấy ứng cử viên của đảng nào có cơ hội thành công hơn tại khu quốc hội đó cũng như số điểm phần trăm vượt trên con số trung bình toàn quốc. Chỉ số này được xếp đặt theo trình tự là gồm một chữ cái + con số. Thí dụ, tại một khu quốc hội có chỉ số (CPVI) là R+2, các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đã từng nhận 2 phần trăm số phiếu nhiều hơn so với trung bình toàn quốc. Tương tự, một điểm số CPVI bằng D+3 cho thấy những ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ đã từng nhận được 3 phần trăm số phiếu nhiều hơn so với trung bình toàn quốc.

Theo từng khu quốc hội[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Báo cáo Chính trị Cook cho Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 110, được tính theo các kết quả của bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 20002004. Các đại diện thuộc đảng phái được dựa vào những người trúng cử trong bầu cử Hạ viện Hoa Kỳ năm 2008.

Tiểu bang Khu quốc hội Chỉ số PVI Đảng
trong Quốc hội
Alabama số 1 087R+12 Cộng hòa
Alabama số 2 086R+13 Dân chủ
Alabama số 3 095R+4 Cộng hòa
Alabama số 4 083R+16 Cộng hòa
Alabama số 5 093R+6 Dân chủ
Alabama số 6 074R+25 Cộng hòa
Alabama số 7 117D+17 Dân chủ
Alaska toàn bang 085R+14 Cộng hòa
Arizona số 1 097R+2 Dân chủ
Arizona số 2 090R+9 Cộng hòa
Arizona số 3 093R+6 Cộng hòa
Arizona số 4 114D+14 Dân chủ
Arizona số 5 095R+4 Dân chủ
Arizona số 6 087R+12 Cộng hòa
Arizona số 7 110D+10 Dân chủ
Arizona số 8 098R+1 Dân chủ
Arkansas số 1 101D+1 Dân chủ
Arkansas số 2 099R+0 Dân chủ
Arkansas số 3 088R+11 Cộng hòa
Arkansas số 4 100D+0 Dân chủ
California số 1 110D+10 Dân chủ
California số 2 086R+13 Cộng hòa
California số 3 092R+7 Cộng hòa
California số 4 088R+11 Cộng hòa
California số 5 114D+14 Dân chủ
California số 6 121D+21 Dân chủ
California số 7 119D+19 Dân chủ
California số 8 136D+36 Dân chủ
California số 9 138D+38 Dân chủ
California số 10 109D+9 Dân chủ
California số 11 096R+3 Dân chủ
California số 12 122D+22 Dân chủ
California số 13 122D+22 Dân chủ
California số 14 118D+18 Dân chủ
California số 15 114D+14 Dân chủ
California số 16 116D+16 Dân chủ
California số 17 117D+17 Dân chủ
California số 18 103D+3 Dân chủ
California số 19 089R+10 Cộng hòa
California số 20 105D+5 Dân chủ
California số 21 086R+13 Cộng hòa
California số 22 083R+16 Cộng hòa
California số 23 109D+9 Dân chủ
California số 24 094R+5 Cộng hòa
California số 25 092R+7 Cộng hòa
California số 26 095R+4 Cộng hòa
California số 27 113D+13 Dân chủ
California số 28 125D+25 Dân chủ
California số 29 112D+12 Dân chủ
California số 30 120D+20 Dân chủ
California số 31 130D+30 Dân chủ
California số 32 117D+17 Dân chủ
California số 33 136D+36 Dân chủ
California số 34 123D+23 Dân chủ
California số 35 133D+33 Dân chủ
California số 36 111D+11 Dân chủ
California số 37 127D+27 Dân chủ
California số 38 120D+20 Dân chủ
California số 39 113D+13 Dân chủ
California số 40 091R+8 Cộng hòa
California số 41 090R+9 Cộng hòa
California số 42 089R+10 Cộng hòa
California số 43 113D+13 Dân chủ
California số 44 093R+6 Cộng hòa
California số 45 096R+3 Cộng hòa
California số 46 093R+6 Cộng hòa
California số 47 105D+5 Dân chủ
California số 48 091R+8 Cộng hòa
California số 49 089R+10 Cộng hòa
California số 50 094R+5 Cộng hòa
California số 51 107D+7 Dân chủ
California số 52 090R+9 Cộng hòa
California số 53 112D+12 Dân chủ
Colorado 1st 118D+18 Dân chủ
Colorado 2nd 108D+8 Dân chủ
Colorado 3rd 093R+6 Dân chủ
Colorado 4th 090R+9 Dân chủ
Colorado 5th 083R+16 Cộng hòa
Colorado 6th 089R+10 Cộng hòa
Colorado 7th 102D+2 Dân chủ
Connecticut 1st 114D+14 Dân chủ
Connecticut 2nd 108D+8 Dân chủ
Connecticut 3rd 112D+12 Dân chủ
Connecticut 4th 105D+5 Dân chủ
Connecticut 5th 104D+4 Dân chủ
Delaware At-large 107D+7 Cộng hòa
Florida 1st 080R+19 Cộng hòa
Florida 2nd 097R+2 Dân chủ
Florida 3rd 114D+14 Dân chủ
Florida 4th 085R+14 Cộng hòa
Florida 5th 094R+5 Cộng hòa
Florida 6th 091R+8 Cộng hòa
Florida 7th 095R+4 Cộng hòa
Florida 8th 096R+3 Dân chủ
Florida 9th 095R+4 Cộng hòa
Florida 10th 101D+1 Cộng hòa
Florida 11th 111D+11 Dân chủ
Florida 12th 094R+5 Cộng hòa
Florida 13th 095R+4 Cộng hòa
Florida 14th 089R+10 Cộng hòa
Florida 15th 095R+4 Cộng hòa
Florida 16th 097R+2 Cộng hòa
Florida 17th 135D+35 Dân chủ
Florida 18th 095R+4 Cộng hòa
Florida 19th 121D+21 Dân chủ
Florida 20th 118D+18 Dân chủ
Florida 21st 093R+6 Cộng hòa
Florida 22nd 104D+4 Dân chủ
Florida 23rd 129D+29 Dân chủ
Florida 24th 096R+3 Dân chủ
Florida 25th 095R+4 Cộng hòa
Georgia 1st 086R+13 Cộng hòa
Georgia 2nd 102D+2 Dân chủ
Georgia 3rd 081R+18 Cộng hòa
Georgia 4th 122D+22 Dân chủ
Georgia 5th 125D+25 Dân chủ
Georgia 6th 081R+18 Cộng hòa
Georgia 7th 081R+18 Cộng hòa
Georgia 8th 091R+8 Dân chủ
Georgia 9th 076R+23 Cộng hòa
Georgia 10th 086R+13 Cộng hòa
Georgia 11th 082R+17 Cộng hòa
Georgia 12th 105D+5 Dân chủ
Georgia 13th 110D+10 Dân chủ
Hawaii 1st 107D+7 Dân chủ
Hawaii 2nd 110D+10 Dân chủ
Idaho 1st 080R+19 Dân chủ
Idaho 2nd 080R+19 Cộng hòa
Illinois 1st 135D+35 Dân chủ
Illinois 2nd 135D+35 Dân chủ
Illinois 3rd 110D+10 Dân chủ
Illinois 4th 131D+31 Dân chủ
Illinois 5th 118D+18 Dân chủ
Illinois 6th 096R+3 Cộng hòa
Illinois 7th 135D+35 Dân chủ
Illinois 8th 094R+5 Dân chủ
Illinois 9th 120D+20 Dân chủ
Illinois 10th 104D+4 Cộng hòa
Illinois 11th 098R+1 Dân chủ
Illinois 12th 105D+5 Dân chủ
Illinois 13th 094R+5 Cộng hòa
Illinois 14th 094R+5 Dân chủ
Illinois 15th 093R+6 Cộng hòa
Illinois 16th 095R+4 Cộng hòa
Illinois 17th 105D+5 Dân chủ
Illinois 18th 094R+5 Cộng hòa
Illinois 19th 091R+8 Cộng hòa
Indiana 1st 108D+8 Dân chủ
Indiana 2nd 095R+4 Dân chủ
Indiana 3rd 083R+16 Cộng hòa
Indiana 4th 082R+17 Cộng hòa
Indiana 5th 079R+20 Cộng hòa
Indiana 6th 088R+11 Cộng hòa
Indiana 7th 109D+9 Dân chủ
Indiana 8th 090R+9 Dân chủ
Indiana 9th 092R+7 Dân chủ
Iowa 1st 105D+5 Dân chủ
Iowa 2nd 107D+7 Dân chủ
Iowa 3rd 101D+1 Dân chủ
Iowa 4th 100D+0 Cộng hòa
Iowa 5th 091R+8 Cộng hòa
Kansas 1st 079R+20 Cộng hòa
Kansas 2nd 092R+7 Cộng hòa
Kansas 3rd 095R+4 Dân chủ
Kansas 4th 087R+12 Cộng hòa
Kentucky 1st 089R+10 Cộng hòa
Kentucky 2nd 086R+13 Cộng hòa
Kentucky 3rd 102D+2 Dân chủ
Kentucky 4th 087R+12 Cộng hòa
Kentucky 5th 091R+8 Cộng hòa
Kentucky 6th 092R+7 Dân chủ
Louisiana 1st 081R+18 Cộng hòa
Louisiana 2nd 128D+28 Cộng hòa
Louisiana 3rd 094R+5 Dân chủ
Louisiana 4th 092R+7 Cộng hòa
Louisiana 5th 089R+10 Cộng hòa
Louisiana 6th 092R+7 Cộng hòa
Louisiana 7th 092R+7 Cộng hòa
Maine 1st 106D+6 Dân chủ
Maine 2nd 103D+3 Dân chủ
Maryland 1st 089R+10 Dân chủ
Maryland 2nd 108D+8 Dân chủ
Maryland 3rd 107D+7 Dân chủ
Maryland 4th 130D+30 Dân chủ
Maryland 5th 109D+9 Dân chủ
Maryland 6th 086R+13 Cộng hòa
Maryland 7th 125D+25 Dân chủ
Maryland 8th 120D+20 Dân chủ
Massachusetts 1st 115D+15 Dân chủ
Massachusetts 2nd 113D+13 Dân chủ
Massachusetts 3rd 113D+13 Dân chủ
Massachusetts 4th 119D+19 Dân chủ
Massachusetts 5th 111D+11 Dân chủ
Massachusetts 6th 111D+11 Dân chủ
Massachusetts 7th 119D+19 Dân chủ
Massachusetts 8th 133D+33 Dân chủ
Massachusetts 9th 115D+15 Dân chủ
Massachusetts 10th 109D+9 Dân chủ
Michigan 1st 097R+2 Dân chủ
Michigan 2nd 090R+9 Cộng hòa
Michigan 3rd 090R+9 Cộng hòa
Michigan 4th 095R+4 Cộng hòa
Michigan 5th 112D+12 Dân chủ
Michigan 6th 097R+2 Cộng hòa
Michigan 7th 097R+2 Dân chủ
Michigan 8th 097R+2 Cộng hòa
Michigan 9th 099R+0 Dân chủ
Michigan 10th 095R+4 Cộng hòa
Michigan 11th 098R+1 Cộng hòa
Michigan 12th 113D+13 Dân chủ
Michigan 13th 132D+32 Dân chủ
Michigan 14th 133D+33 Dân chủ
Michigan 15th 113D+13 Dân chủ
Minnesota 1st 098R+1 Dân chủ
Minnesota 2nd 096R+3 Cộng hòa
Minnesota 3rd 098R+1 Cộng hòa
Minnesota 4th 113D+13 Dân chủ
Minnesota 5th 121D+21 Dân chủ
Minnesota 6th 094R+5 Cộng hòa
Minnesota 7th 093R+6 Dân chủ
Minnesota 8th 104D+4 Dân chủ
Mississippi 1st 089R+10 Dân chủ
Mississippi 2nd 110D+10 Dân chủ
Mississippi 3rd 085R+14 Cộng hòa
Mississippi 4th 083R+16 Dân chủ
Missouri 1st 126D+26 Dân chủ
Missouri 2nd 090R+9 Cộng hòa
Missouri 3rd 108D+8 Dân chủ
Missouri 4th 088R+11 Dân chủ
Missouri 5th 112D+12 Dân chủ
Missouri 6th 094R+5 Cộng hòa
Missouri 7th 085R+14 Cộng hòa
Missouri 8th 088R+11 Cộng hòa
Missouri 9th 092R+7 Cộng hòa
Montana At-large 088R+11 Cộng hòa
Nebraska 1st 087R+12 Cộng hòa
Nebraska 2nd 090R+9 Cộng hòa
Nebraska 3rd 075R+24 Cộng hòa
Nevada 1st 109D+9 Dân chủ
Nevada 2nd 091R+8 Cộng hòa
Nevada 3rd 101D+1 Dân chủ
New Hampshire 1st 099R+0 Dân chủ
New Hampshire 2nd 103D+3 Dân chủ
New Jersey 1st 114D+14 Dân chủ
New Jersey 2nd 104D+4 Cộng hòa
New Jersey 3rd 103D+3 Dân chủ
New Jersey 4th 098R+1 Cộng hòa
New Jersey 5th 095R+4 Cộng hòa
New Jersey 6th 112D+12 Dân chủ
New Jersey 7th 098R+1 Cộng hòa
New Jersey 8th 112D+12 Dân chủ
New Jersey 9th 113D+13 Dân chủ
New Jersey 10th 134D+34 Dân chủ
New Jersey 11th 093R+6 Cộng hòa
New Jersey 12th 108D+8 Dân chủ
New Jersey 13th 123D+23 Dân chủ
New Mexico 1st 102D+2 Dân chủ
New Mexico 2nd 093R+6 Dân chủ
New Mexico 3rd 106D+6 Dân chủ
New York 1st 103D+3 Dân chủ
New York 2nd 108D+8 Dân chủ
New York 3rd 102D+2 Cộng hòa
New York 4th 109D+9 Dân chủ
New York 5th 118D+18 Dân chủ
New York 6th 138D+38 Dân chủ
New York 7th 128D+28 Dân chủ
New York 8th 128D+28 Dân chủ
New York 9th 114D+14 Dân chủ
New York 10th 141D+41 Dân chủ
New York 11th 140D+40 Dân chủ
New York 12th 134D+34 Dân chủ
New York 13th 101D+1 Dân chủ
New York 14th 126D+26 Dân chủ
New York 15th 143D+43 Dân chủ
New York 16th 143D+43 Dân chủ
New York 17th 121D+21 Dân chủ
New York 18th 110D+10 Dân chủ
New York 19th 098R+1 Dân chủ
New York 20th 096R+3 Dân chủ
New York 21st 109D+9 Dân chủ
New York 22nd 106D+6 Dân chủ
New York 23rd 099R+0 Cộng hòa
New York 24th 098R+1 Dân chủ
New York 25th 103D+3 Dân chủ
New York 26th 096R+3 Cộng hòa
New York 27th 107D+7 Dân chủ
New York 28th 115D+15 Dân chủ
New York 29th 094R+5 Dân chủ
North Carolina 1st 109D+9 Dân chủ
North Carolina 2nd 096R+3 Dân chủ
North Carolina 3rd 084R+15 Cộng hòa
North Carolina 4th 106D+6 Dân chủ
North Carolina 5th 084R+15 Cộng hòa
North Carolina 6th 082R+17 Cộng hòa
North Carolina 7th 096R+3 Dân chủ
North Carolina 8th 096R+3 Dân chủ
North Carolina 9th 087R+12 Cộng hòa
North Carolina 10th 084R+15 Cộng hòa
North Carolina 11th 092R+7 Dân chủ
North Carolina 12th 111D+11 Dân chủ
North Carolina 13th 102D+2 Dân chủ
North Dakota At-large 086R+13 Dân chủ
Ohio 1st 098R+1 Dân chủ
Ohio 2nd 086R+13 Cộng hòa
Ohio 3rd 096R+3 Cộng hòa
Ohio 4th 085R+14 Cộng hòa
Ohio 5th 089R+10 Cộng hòa
Ohio 6th 100D+0 Dân chủ
Ohio 7th 093R+6 Cộng hòa
Ohio 8th 087R+12 Cộng hòa
Ohio 9th 109D+9 Dân chủ
Ohio 10th 108D+8 Dân chủ
Ohio 11th 133D+33 Dân chủ
Ohio 12th 098R+1 Cộng hòa
Ohio 13th 106D+6 Dân chủ
Ohio 14th 097R+2 Cộng hòa
Ohio 15th 098R+1 Dân chủ
Ohio 16th 095R+4 Dân chủ
Ohio 17th 114D+14 Dân chủ
Ohio 18th 093R+6 Dân chủ
Oklahoma 1st 086R+13 Cộng hòa
Oklahoma 2nd 094R+5 Dân chủ
Oklahoma 3rd 081R+18 Cộng hòa
Oklahoma 4th 086R+13 Cộng hòa
Oklahoma 5th 087R+12 Cộng hòa
Oregon số 1 106D+6 Dân chủ
Oregon số 2 088R+11 Cộng hòa
Oregon số 3 118D+18 Dân chủ
Oregon số 4 100D+0 Dân chủ
Oregon số 5 101D+1 Dân chủ
Pennsylvania 1st 136D+36 Dân chủ
Pennsylvania 2nd 139D+39 Dân chủ
Pennsylvania 3rd 097R+2 Dân chủ
Pennsylvania 4th 096R+3 Dân chủ
Pennsylvania 5th 089R+10 Cộng hòa
Pennsylvania 6th 102D+2 Cộng hòa
Pennsylvania 7th 104D+4 Dân chủ
Pennsylvania 8th 103D+3 Dân chủ
Pennsylvania 9th 084R+15 Cộng hòa
Pennsylvania 10th 091R+8 Dân chủ
Pennsylvania 11th 105D+5 Dân chủ
Pennsylvania 12th 105D+5 Dân chủ
Pennsylvania 13th 108D+8 Dân chủ
Pennsylvania 14th 122D+22 Dân chủ
Pennsylvania 15th 102D+2 Cộng hòa
Pennsylvania 16th 088R+11 Cộng hòa
Pennsylvania 17th 092R+7 Dân chủ
Pennsylvania 18th 097R+2 Cộng hòa
Pennsylvania 19th 087R+12 Cộng hòa
Rhode Island 1st 116D+16 Dân chủ
Rhode Island 2nd 113D+13 Dân chủ
South Carolina 1st 089R+10 Cộng hòa
South Carolina 2nd 090R+9 Cộng hòa
South Carolina 3rd 085R+14 Cộng hòa
South Carolina 4th 084R+15 Cộng hòa
South Carolina 5th 093R+6 Dân chủ
South Carolina 6th 111D+11 Dân chủ
South Dakota At-large 089R+10 Dân chủ
Tennessee 1st 085R+14 Cộng hòa
Tennessee 2nd 088R+11 Cộng hòa
Tennessee 3rd 091R+8 Cộng hòa
Tennessee 4th 096R+3 Dân chủ
Tennessee 5th 106D+6 Dân chủ
Tennessee 6th 095R+4 Dân chủ
Tennessee 7th 089R+10 Cộng hòa
Tennessee 8th 100D+0 Dân chủ
Tennessee 9th 116D+16 Dân chủ
Texas 1st 082R+17 Cộng hòa
Texas 2nd 087R+12 Cộng hòa
Texas 3rd 082R+17 Cộng hòa
Texas 4th 082R+17 Cộng hòa
Texas 5th 083R+16 Cộng hòa
Texas 6th 084R+15 Cộng hòa
Texas 7th 083R+16 Cộng hòa
Texas 8th 079R+20 Cộng hòa
Texas 9th 121D+21 Dân chủ
Texas 10th 086R+13 Cộng hòa
Texas 11th 074R+25 Cộng hòa
Texas 12th 085R+14 Cộng hòa
Texas 13th 074R+25 Cộng hòa
Texas 14th 085R+14 Cộng hòa
Texas 15th 103D+3 Dân chủ
Texas 16th 109D+9 Dân chủ
Texas 17th 081R+18 Dân chủ
Texas 18th 123D+23 Dân chủ
Texas 19th 074R+25 Cộng hòa
Texas 20th 108D+8 Dân chủ
Texas 21st 083R+16 Cộng hòa
Texas 22nd 084R+15 Cộng hòa
Texas 23rd 095R+4 Dân chủ
Texas 24th 084R+15 Cộng hòa
Texas 25th 101D+1 Dân chủ
Texas 26th 087R+12 Cộng hòa
Texas 27th 098R+1 Dân chủ
Texas 28th 098R+1 Dân chủ
Texas 29th 108D+8 Dân chủ
Texas 30th 126D+26 Dân chủ
Texas 31st 083R+16 Cộng hòa
Texas 32nd 088R+11 Cộng hòa
Utah 1st 077R+22 Cộng hòa
Utah 2nd 082R+17 Dân chủ
Utah 3rd 073R+26 Cộng hòa
Vermont At-large 109D+9 Dân chủ
Virginia 1st 090R+9 Cộng hòa
Virginia 2nd 093R+6 Dân chủ
Virginia 3rd 118D+18 Dân chủ
Virginia 4th 094R+5 Cộng hòa
Virginia 5th 093R+6 Dân chủ
Virginia 6th 088R+11 Cộng hòa
Virginia 7th 088R+11 Cộng hòa
Virginia 8th 114D+14 Dân chủ
Virginia 9th 092R+7 Dân chủ
Virginia 10th 094R+5 Cộng hòa
Virginia 11th 098R+1 Dân chủ
Washington 1st 107D+7 Dân chủ
Washington 2nd 103D+3 Dân chủ
Washington 3rd 100D+0 Dân chủ
Washington 4th 086R+13 Cộng hòa
Washington 5th 092R+7 Cộng hòa
Washington 6th 106D+6 Dân chủ
Washington 7th 130D+30 Dân chủ
Washington 8th 102D+2 Cộng hòa
Washington 9th 106D+6 Dân chủ
West Virginia 1st 093R+6 Dân chủ
West Virginia 2nd 094R+5 Cộng hòa
West Virginia 3rd 100D+0 Dân chủ
Wisconsin 1st 097R+2 Cộng hòa
Wisconsin 2nd 113D+13 Dân chủ
Wisconsin 3rd 103D+3 Dân chủ
Wisconsin 4th 120D+20 Dân chủ
Wisconsin 5th 087R+12 Cộng hòa
Wisconsin 6th 094R+5 Cộng hòa
Wisconsin 7th 102D+2 Dân chủ
Wisconsin 8th 095R+4 Dân chủ
Wyoming At-large 080R+19 Cộng hòa

Theo từng tiểu bang[sửa | sửa mã nguồn]

Dựa theo bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 20002004. Các đại diện đảng phái được dựa theo những người trúng cử trong kỳ bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ năm 2008.

Tiểu bang Chỉ số PVI Đảng trong
Thượng viện
Alabama 091R+8 Cộng hòa
Alaska 085R+14 Cả hai
Arizona 098R+1 Cộng hòa
Arkansas 096R+3 Dân chủ
California 106D+6 Dân chủ
Colorado 098R+1 Dân chủ
Connecticut 109D+9 Dân chủ
Delaware 107D+7 Dân chủ
District of Columbia 139D+39 n/a
Florida 101D+1 Cả hai
Georgia 093R+6 Cộng hòa
Hawaii 109D+9 Dân chủ
Idaho 080R+19 Cộng hòa
Illinois 109D+9 Dân chủ
Indiana 092R+7 Cả hai
Iowa 101D+1 Cả hai
Kansas 088R+11 Cộng hòa
Kentucky 091R+8 Cộng hòa
Louisiana 095R+4 Cả hai
Maine 105D+5 Cộng hòa
Maryland 110D+10 Dân chủ
Massachusetts 115D+15 Dân chủ
Michigan 104D+4 Dân chủ
Minnesota 103D+3 Dân chủ
Mississippi 092R+7 Cộng hòa
Missouri 098R+1 Cả hai
Montana 088R+11 Dân chủ
Nebraska 084R+15 Cả hai
Nevada 101D+1 Cả hai
New Hampshire 102D+2 Cả hai
New Jersey 109D+9 Dân chủ
New Mexico 101D+1 Dân chủ
New York 115D+15 Dân chủ
North Carolina 094R+5 Cả hai
North Dakota 086R+13 Dân chủ
Ohio 099R+0 Cả hai
Oklahoma 087R+12 Cộng hòa
Oregon 103D+3 Dân chủ
Pennsylvania 103D+3 Cả hai
Rhode Island 115D+15 Dân chủ
South Carolina 092R+7 Cộng hòa
South Dakota 089R+10 Cả hai
Tennessee 096R+3 Cộng hòa
Texas 091R+8 Cộng hòa
Utah 077R+22 Cộng hòa
Vermont 108D+8 Dân chủ
Virginia 096R+3 Dân chủ
Washington 104D+4 Dân chủ
West Virginia 095R+4 Dân chủ
Wisconsin 102D+2 Dân chủ
Wyoming 080R+19 Cộng hòa

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]