Thế phả quân chủ triều Tống

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nhận nuôi
 
 
 
 
 
 
Tống Tuyên Tổ
Triệu Hoằng Ân
899-956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tống Thái Tổ
Triệu Khuông Dận
927-960-976
 
 
 
 
 
Tống Thái Tông
Triệu Quang Nghĩa
939-976-997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yên Ý vương
Triệu Đức Chiêu
951-979
 
Tần Khang Huệ vương
Triệu Đức Phương
959-981
 
Tống Chân Tông
Triệu Hằng
968-997-1022
 
Thương Cung Tĩnh vương
Triệu Nguyên Phần
969-1005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kí vương
Triệu Duy Cát
 
Anh quốc công
Triệu Duy Hiến
979-1016
 
Tống Nhân Tông
Triệu Trinh
1010-1022-1063
 
Bộc An Ý vương
Triệu Doãn Nhượng
995-1059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lư Giang hầu
Triệu Thủ Độ
 
Tân Hưng hầu
Triệu Tùng Úc
 
 
 
 
 
Tống Anh Tông
Triệu Thự
1032-1063-1067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia quốc công
Triệu Thế Quát
 
Hoa Âm hầu
Triệu Thế Tương
 
 
 
 
 
Tống Thần Tông
Triệu Húc
1048-1067-1085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng quốc công
Triệu Lệnh Giá
 
Khánh quốc công
Triệu Lệnh Thoại
 
Tống Triết Tông
Triệu Hú
1076-1085-1100
 
Tống Huy Tông
Triệu Cát
1082-1100-1125-1135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô quốc công
Triệu Tử Thích
 
Tú An Hi vương
Triệu Tử Xưng
?-1143
 
Tống Khâm Tông
Triệu Hoàn
1100-1125-1127-1156
 
Tống Cao Tông
Triệu Cấu
1107-1127-1162-1187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ích quốc công
Triệu Bá Ngộ
 
Tống Hiếu Tông
Triệu Thận
1127-1162-1189-1194
 
 
 
 
 
 
 
 
Triệu quốc công
Triệu Sư Ý
 
Tống Quang Tông
Triệu Đôn
1147-1189-1194-1200
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinh vương
Triệu Hi Lô
 
Tống Ninh Tông
Triệu Khoách
1168-1194-1224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tống Lý Tông
Triệu Quân
1205-1224-1264
 
Vinh vương
Triệu Dữ Nhuế
1207-1287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tống Độ Tông
Triệu Kỳ
1240-1264-1274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tống Đoan Tông
Triệu Thị
1268-1276-1278
 
Tống Cung Tông
Triệu Hiển
1271-1274-1276-1323
 
Tống Thiếu Đế
Triệu Bính
1271-1278-1279