Trợ giúp:Chỗ thử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Wikipedia:Chỗ thử)
Bước tới: menu, tìm kiếm
name data more data
Violin Viola Cello Bass Guitar
88 c′′′′′ 5-line octave C8 Eighth octave 4186.01
87 b′′′′ B7 3951.07
86 a′′′′/b′′′′ A7/B7 3729.31
85 a′′′′ A7 3520.00
84 g′′′′/a′′′′ G7/A7 3322.44
83 g′′′′ G7 3135.96
82 f′′′′/g′′′′ F7/G7 2959.96
81 f′′′′ F7 2793.83
80 e′′′′ E7 2637.02
79 d′′′′/e′′′′ D7/E7 2489.02
78 d′′′′ D7 2349.32
77 c′′′′/d′′′′ C7/D7 2217.46
76 c′′′′ 4-line octave C7 Double high C 2093.00
75 b′′′ B6 1975.53
74 a′′′/b′′′ A6/B6 1864.66
73 a′′′ A6 1760.00
72 g′′′/a′′′ G6/A6 1661.22
71 g′′′ G6 1567.98
70 f′′′/g′′′ F6/G6 1479.98
69 f′′′ F6 1396.91
68 e′′′ E6 1318.51
67 d′′′/e′′′ D6/E6 1244.51
66 d′′′ D6 1174.66
65 c′′′/d′′′ C6/D6 1108.73
64 c′′′ 3-line octave C6 Soprano C (High C) 1046.50
63 b′′ B5 987.767
62 a′′/b′′ A5/B5 932.328
61 a′′ A5 880.000
60 g′′/a′′ G5/A5 830.609
59 g′′ G5 783.991
58 f′′/g′′ F5/G5 739.989
57 f′′ F5 698.456
56 e′′ E5 659.255 E
55 d′′/e′′ D5/E5 622.254
54 d′′ D5 587.330
53 c′′/d′′ C5/D5 554.365
52 c′′ 2-line octave C5 523.251
51 b′ B4 493.883
50 a′/b A4/B4 466.164
49 a′ A4 A440 440.000 A A High A (Optional)
48 g′/a G4/A4 415.305
47 g′ G4 391.995
46 f′/g F4/G4 369.994
45 f′ F4 349.228
44 e′ E4 329.628 High E
43 d′/e D4/E4 311.127
42 d′ D4 293.665 D D
41 c′/d C4/D4 277.183
40 c′ 1-line octave C4 Middle C 261.626
39 b B3 246.942 B
38 a/b A3/B3 233.082
37 a A3 220.000 A
36 g/a G3/A3 207.652
35 g G3 195.998 G G G
34 f/g F3/G3 184.997
33 f F3 174.614 F (7 string)
32 e E3 164.814
31 d/e D3/E3 155.563
30 d D3 146.832 D D
29 c/d C3/D3 138.591
28 c small octave C3 Tenor C 130.813 C (5 string) C C (6 string)
27 B B2 123.471
26 A/B A2/B2 116.541
25 A A2 110.000 A
24 G/A G2/A2 103.826
23 G G2 97.9989 G G
22 F/G F2/G2 92.4986
21 F F2 87.3071 F (6 string)
20 E E2 82.4069 Low E
19 D/E D2/E2 77.7817
18 D D2 73.4162 D
17 C/D C2/D2 69.2957
16 C great octave C2 Deep C 65.4064 C
15 B1 61.7354 B (7 string)
14 A͵/B͵ A1/B1 58.2705 B (7 string)
13 A1 55.0000 A
12 G͵/A͵ G1/A1 51.9131
11 G1 48.9994
10 F͵/G͵ F1/G1 46.2493 F (8 string)
9 F1 43.6535
8 E1 41.2034 E
7 D͵/E͵ D1/E1 38.8909
6 D1 36.7081
5 C͵/D͵ C1/D1 34.6478 C (9 string)
4 C͵ contra-octave C1 Pedal C 32.7032
3 B͵͵ B0 30.8677 B (5 string)
2 A͵͵/B͵͵ A0/B0 29.1352
1 A͵͵ sub-contra-octave A0 Double Pedal A 27.5000