Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 108
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:108

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 865 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,14 ms, và nó sử dụng 1,3 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
!contains_any(user_groups, "extendedconfirmed", "sysop", "bot", "eliminator") & removed_lines irlike "{{db-[a-z0-9đ]{2,15}(\||}})|{{db\||{{db}}|{{speedy deletion-|{{prod blp\/dated|{{chờ xóa|{{chờ xoá|{{xóa|{{xoá|{{delete|{{xóa nhanh|{{proposed deletion\/dated|{{chất lượng kém\/nguồn|{{chất lượng dịch( \d|)|{{dịch thuật|{{dịch thô|{{dịch máy|{{rough translation|{{không nổi bật|{{bàn cãi về giá trị|{{tiêu chuẩn|{{tiêu chuẩn đưa vào|{{chưa xứng đáng|{{tiêu chuẩn tổ chức|{{tiêu chuẩn nhân vật|{{notability|{{độ nổi bật|{{dnb|{{knb|{{đnb" & !(added_lines irlike "{{db-[a-z0-9đ]{2,15}(\||}})|{{db\||{{db}}|{{speedy deletion-|{{prod blp\/dated|{{chờ xóa|{{chờ xoá|{{xóa|{{xoá|{{delete|{{xóa nhanh|{{proposed deletion\/dated|{{chất lượng kém\/nguồn|{{chất lượng dịch( \d|)|{{dịch thuật|{{dịch thô|{{dịch máy|{{rough translation|{{không nổi bật|{{bàn cãi về giá trị|{{tiêu chuẩn|{{tiêu chuẩn đưa vào|{{chưa xứng đáng|{{tiêu chuẩn tổ chức|{{tiêu chuẩn nhân vật|{{notability|{{độ nổi bật|{{dnb|{{knb|{{đnb") & !(removed_lines irlike "{{db-(a(1|3|fc|uthor)|blank(ed)?|draft|g(2|6|7|13)|maintenance|noconte(nt|xt)|owner|r(2|edir(user|draft))|self|test|u(1|ser))(\||}})|<nowiki>{{(db|speedy deletion)|{{speedy deletion-auth") & !( /* allow removal of ACSD from non-articles */ (removed_lines irlike "{{db-(a[0-9]{1,2}|animal|band|club|inc|person|web)") & (page_namespace != 0) ) & user_name = page_first_contributor
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:19:17, ngày 20 tháng 10 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng