Hình ảnh trong ngày tại Wikipedia ngày 13 tháng 9

Jump to navigation Jump to search
15th century egyptian anatomy of horse.jpg
Đồ họa giải phẫu học một con ngựa theo tài liệu của Ai Cập trong thế kỷ 15, lưu trữ tại Thư viện Đại học Istanbul.