Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
42°46′21″B, 13°17′48″Đ