Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
40°28′0″B, 15°29′0″Đ