Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°2′39″B, 7°32′25″Đ