Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
38°7′4″B, 13°22′12″Đ