Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
48°51′36″B, 2°20′12″Đ