Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
32°48′22″B, 130°42′21″Đ