Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
63°28′30″B, 11°10′15″Đ