Đại học Hải quân (Đế quốc Nhật Bản) – Theo ngôn ngữ khác