Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch – Theo ngôn ngữ khác