Akmal, con Rồng và nàng Công chúa – Theo ngôn ngữ khác