Alexander Bain (nhà phát minh) – Theo ngôn ngữ khác