Amenhotep Huy (phó vương của Kush) – Theo ngôn ngữ khác