Bên kia mây trời, là nơi hẹn ước – Theo ngôn ngữ khác