Bản mẫu:Sơ khai Tông Vi hoàng – Theo ngôn ngữ khác