Bầu cử Lập pháp Liên Xô, 1989 – Theo ngôn ngữ khác