Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Theo ngôn ngữ khác