Chương trình hạt nhân của Iran – Theo ngôn ngữ khác