Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào – Theo ngôn ngữ khác