Chiến tranh Việt–Chiêm (1044) – Theo ngôn ngữ khác