Hiệp ước Sankt-Peterburg (1875) – Theo ngôn ngữ khác