Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác