Không gian thương (đại số tuyến tính) – Theo ngôn ngữ khác