Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu – Theo ngôn ngữ khác