Lionel Wigram (nhà sản xuất phim) – Theo ngôn ngữ khác