Máy phát hồng ngoại khí quyển – Theo ngôn ngữ khác