Patrick Wilson (diễn viên Mỹ) – Theo ngôn ngữ khác