Samuel Siegfried Karl von Basch – Theo ngôn ngữ khác