Thể loại:Đảng phái chính trị theo thời gian – Theo ngôn ngữ khác