Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Tuần tra viên – Theo ngôn ngữ khác