Nhật trình khóa

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 12:52, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Song Da-hye [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:52, ngày 29 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:52, ngày 29 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 11:31, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Máy tìm kiếm [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:31, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Natri [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:31, ngày 23 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:31, ngày 23 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 10:14, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Minh Mạng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:14, ngày 23 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:14, ngày 23 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:56, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lucas [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:39, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Tập đoàn FLC [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:39, ngày 29 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:29, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa AdSense [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:29, ngày 22 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:29, ngày 22 tháng 1 năm 2020) (sử)
 • 05:23, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Kinh Dương Vương [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:23, ngày 5 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 01:18, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lê Hải An [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:18, ngày 5 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:18, ngày 5 tháng 11 năm 2019) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 13:53, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Khuyến [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:53, ngày 28 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:53, ngày 28 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 13:13, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lịch sử của Hy Lạp [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:59, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thân cây [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:59, ngày 28 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:59, ngày 28 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 10:27, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Halloween [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:27, ngày 28 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:06, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Châu Á [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:06, ngày 28 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:06, ngày 28 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 08:10, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Jack [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 19:51, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa GAM Esports [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 19:51, ngày 21 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 19:51, ngày 21 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 19:10, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:10, ngày 3 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:20, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Let's Play [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:20, ngày 3 tháng 11 năm 2019) (sử)
 • 09:29, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chó Husky Sibir [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:29, ngày 21 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:29, ngày 21 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:21, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Ngày Phụ nữ Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:21, ngày 27 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:21, ngày 27 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 14:15, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Truyện vừa [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:52, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Thành phố Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:52, ngày 2 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:01, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Kim Da-ni [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:01, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:01, ngày 26 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 11:54, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chu Tử Du [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:54, ngày 19 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:11, ngày 19 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã khóa Giuse Nguyễn Năng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:11, ngày 22 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:11, ngày 22 tháng 10 năm 2019) (Trang quan trọng có nhiều người xem: Tránh tình trạng sửa lại tên cũ TGP Sài Gòn vì quan điểm chính trị) (sử)
 • 11:10, ngày 19 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã khóa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:10, ngày 22 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:10, ngày 22 tháng 10 năm 2019) (Trang quan trọng có nhiều người xem: Tránh tình trạng sửa lại tên cũ TGP Sài Gòn vì quan điểm chính trị) (sử)
 • 07:02, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Pascal (ngôn ngữ lập trình) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:02, ngày 20 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 03:57, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yein [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 03:56, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yein (ca sĩ) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:56, ngày 2 tháng 11 năm 2019) (sử)
 • 03:20, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yein (ca sĩ) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:20, ngày 2 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:20, ngày 2 tháng 11 năm 2019) (sử)
 • 00:14, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chiến dịch Đường 14 - Phước Long [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:19, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Giun kim [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:19, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:19, ngày 19 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 11:29, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bích Phương [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 11:19, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:19, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bích Phương [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:19, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:36, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Ngô Kiến Huy [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:36, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:36, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:31, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chiến dịch Lam Sơn 719 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:08, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Biểu tình phản đối Công ty Formosa Hà Tĩnh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:03, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tên miền [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:03, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:03, ngày 19 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 03:20, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Thạch Lam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:20, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 23:04, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Liên Xô tấn công Ba Lan [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 23:04, ngày 17 tháng 10 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 23:04, ngày 17 tháng 10 năm 2020) (sử)
 • 22:59, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chủ nghĩa đế quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 22:58, ngày 17 tháng 10 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 22:58, ngày 17 tháng 10 năm 2020) (sử)
 • 15:19, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:FCBM [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:18, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Giun đũa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:18, ngày 24 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:18, ngày 24 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 14:34, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đèo Ngang [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:34, ngày 18 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:34, ngày 18 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 13:20, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Liên kết hỏng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:28, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Ca khịa [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:27, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trịnh Ngọc Trinh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:27, ngày 31 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:27, ngày 31 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 10:18, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Bánh trôi - bánh chay [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:18, ngày 18 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:18, ngày 18 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:58, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yoo Ji-ae [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:58, ngày 24 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:58, ngày 24 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:57, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Soyou [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:57, ngày 31 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:57, ngày 31 tháng 10 năm 2019) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)