Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng A (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 17:06, ngày 22 tháng 10 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ điều phối viên và thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng (tài khoản do nhiều người sử dụng: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/A)
  • 07:49, ngày 6 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng và điều phối viên (bầu ĐPV thành công)
  • 13:36, ngày 6 tháng 10 năm 2019 A Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 23:38, ngày 21 tháng 5 năm 2018 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ tuần tra viên và người lùi sửa đến tuần tra viên, người lùi sửa và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên dịch/tạo nhiều bài viết)
  • 04:51, ngày 5 tháng 2 năm 2017 Hoang Dat Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ người lùi sửa đến người lùi sửa và tuần tra viên (Thành viên tích cực)
  • 04:07, ngày 5 tháng 2 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ (không có) đến người lùi sửa (thành viên tích cực chống phá hoại)