Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng CVQT (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 13:21, ngày 24 tháng 11 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 14:06, ngày 24 tháng 11 năm 2019), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa (Tránh làm tràn trang thay đổi gần đây, chạy dò bài chất lượng kém)
 • 14:06, ngày 22 tháng 11 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 14:51, ngày 22 tháng 11 năm 2019), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa (Tránh làm tràn trang thay đổi gần đây, chạy dò bài chất lượng kém tháng KHTN 7/2019)
 • 14:26, ngày 20 tháng 11 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 15:11, ngày 20 tháng 11 năm 2019), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa (Tránh làm tràn trang thay đổi gần đây, chạy dò bài chất lượng kém tháng KHTN 7/2019)
 • 11:07, ngày 13 tháng 2 năm 2019 CVQT Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 12:03, ngày 28 tháng 6 năm 2016 Hoang Dat Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa (Thành viên tích cực, Cấp theo yêu cầu của thành viên)
 • 14:20, ngày 6 tháng 10 năm 2015 Viethavvh Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra, bot giả và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (xong!)
 • 07:00, ngày 5 tháng 10 năm 2015 Viethavvh Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và bot giả (tạm cấp 3 ngày cho những sửa đổi tránh tràn "thay đổi gần đây")
 • 15:20, ngày 24 tháng 2 năm 2014 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ tuần tra viên đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Đã cấp theo yêu cầu: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3AY%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_c%E1%BA%A5p_quy%E1%BB%81n%2FTu%E1%BA%A7n_tra_vi%C3%AAn_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng&diff=15775453&oldid=14333965)
 • 11:44, ngày 2 tháng 7 năm 2013 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ người tự đánh dấu tuần tra đến tuần tra viên
 • 01:56, ngày 29 tháng 6 năm 2013 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra (sử nhóm thành viên)
 • 10:29, ngày 26 tháng 6 năm 2013 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm CVQT từ (không có) đến tuần tra viên (đã cấp theo yêu cầu)