Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Nguyenhai314 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Người được miễn cấm IP, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:31, ngày 6 tháng 9 năm 2021 Nguyentrongphu Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 14:31, ngày 6 tháng 9 năm 2021), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa
  • 15:33, ngày 23 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 15:38, ngày 23 tháng 12 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa (Theo yêu cầu của thành viên.)
  • 14:45, ngày 12 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ bot giả (tạm thời cho đến 15:30, ngày 12 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa (Thành viên yêu cầu.)
  • 14:31, ngày 12 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 15:30, ngày 12 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa (Người dùng xin ở Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người dùng bot)
  • 05:33, ngày 9 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 06:33, ngày 9 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, người lùi sửa và tuần tra viên (như yêu cầu của thành viên tại WP:YCCQ)
  • 05:39, ngày 22 tháng 6 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa và người được miễn cấm IP (như yêu cầu của thành viên tại WP:YCCQ)
  • 03:43, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên chống phá hoại)
  • 11:22, ngày 29 tháng 3 năm 2020 Nguyenhai314 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng