Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Phjtieudoc (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 11:53, ngày 14 tháng 2 năm 2019 Phjtieudoc Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
  • 12:17, ngày 30 tháng 11 năm 2018 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Phjtieudoc từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (Thành viên tin cậy, thường lùi sửa chống phá hoại)
  • 02:39, ngày 12 tháng 4 năm 2018 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Phjtieudoc từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, tạo/dịch nhiều bài viết)