Quyền thành viên

Bước tới: menu, tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng TuanUt (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 08:12, ngày 12 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 05:42, ngày 12 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot
 • 04:46, ngày 3 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 04:13, ngày 3 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot
 • 03:58, ngày 3 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên (xong)
 • 01:45, ngày 3 tháng 9 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot (ẩn sửa đổi)
 • 12:18, ngày 6 tháng 7 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 12:18, ngày 6 tháng 7 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot
 • 14:24, ngày 13 tháng 3 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 14:02, ngày 13 tháng 3 năm 2015 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot
 • 12:21, ngày 25 tháng 9 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người lùi sửa và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 12:19, ngày 25 tháng 9 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người lùi sửa (test)
 • 03:45, ngày 25 tháng 6 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người dùng bot và bảo quản viên đến bảo quản viên (đã xong)
 • 02:59, ngày 25 tháng 6 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người dùng bot (Cấp tạm để sửa lỗi Bot)
 • 16:46, ngày 12 tháng 5 năm 2013 DHN (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và bảo quản viên đến bảo quản viên (không cần thiết)
 • 16:05, ngày 12 tháng 5 năm 2013 DHN (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và bảo quản viên (thắng cử bảo quản viên)
 • 03:18, ngày 9 tháng 4 năm 2013 Violetbonmua (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm TuanUt từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra