Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 04:35, ngày 13 tháng 2 năm 2019 Vinhtantran Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 17:04, ngày 5 tháng 11 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Vinhtantran từ (không có) đến người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra
  • 02:37, ngày 13 tháng 9 năm 2007 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Vinhtantran từ (không có) đến bảo quản viên (đắc cử)