Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Tiền thân của Bồ tát==
Theo kinh ''Quán vô lượng thọ'', vô lượng hằng sa kiếp về trước thời Phật Bảo tạng, ngài<!--"ngài" ở đây là ai: A Di Đà hay Thiện trụ công đức bảo vương Như lai?--> là thái tử Ni Ma và Bồ tát Quán thế âm là thái tử Bất Huyền con của vua Vô Tránh Niệm. Bấy giờ vua Vô tránh niệm cùng với hai vị thái tử đến đạo tràng cúng dường Phật Bảo tạng. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, vua cùng hai vị thái tử phát [[Bồ đề tâm]]... được [[Phật]] thọ ký tương lai sẽ thành Phật.
 
Vua Vô tránh niệm tương lai sẽ thành Phật hiệu là [[A Di Đà]] Như lai ở thế giới Tây phương Cực Lạc, thái tử Bất huyền sẽ thành Phật hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như lai, còn thái tử Ni ma sẽ thành Phật hiệu là Thiện trụ công đức bảo vương Như lai.
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng