Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hà Tiến”

n
:''Ta chỉ là góa phụ trẻ tuổi, làm sao tiện sai khiến các nhân sĩ mũ cao áo rộng?''
 
Hà Miêu cũng không tán thành việc bỏ hoạn quan. Tiến bí cách thuyết phục Hà thái hậu trừ hoạn quan, bèn nghĩ ra một biện pháp khác. Ông sai người ra nói với tướng [[Đổng Trác]] đang đóng quân ở Hà Đông và thứ sử Tinh châu là [[Đinh Nguyên]] hãy mang quân vào [[Lạc Dương]] “giả làm phản đòi dẹp hoạn quan”, với mục đích là dọa thái hậu phải bằng lòng bãi chức các hoạn quan<ref>Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 39</ref>.
 
Quả nhiên Hà thái hậu nghe tin Đổng Trác sắp kéo quân vào [[Lạc Dương]], trúng kế sợ hãi, vội ra chiếu cách chức các [[hoạn quan]], bắt về quê dưỡng lão. Người đứng đầu hoạn quan là [[Trương Nhượng]] là có con nuôi lấy em gái Hà thái hậu và được mẹ Hà thái hậu là Vũ Dương quân ưa thích. Do sự cầu cứu của Trương Nhượng, bà Vũ Dương quân đứng ra nói giúp với Hà thái hậu. Mặt khác, các hoạn quan còn mang của cải đến biếu em Hà Tiến là Hà Miêu xin tha mạng. Hà thái hậu bị mẹ thuyết phục, bèn thu hồi lại lệnh bãi chức các thái giám, lại cho vào cung làm việc<ref name="LDP338">Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 338</ref>.
62.014

lần sửa đổi