Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Bắc Tề Văn Tuyên Đế]]
* [[Bắc Chu Tuyên Đế]]
* [[Lý Hy (Đường)|Đường Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Đường Ai Đế|Đường Chiêu Tuyên Đế]] (còn có những thụy hiệu khác là Ai Đế và Liệt Hiếu Đế)
* [[Đại Nhân Tú|Bột Hải Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)