Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

15. Trần Đức Thạnh và ctv.2002. "Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa". ''Nghiên cứu Huế, Tập ba''. Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế.
 
16. Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử và Đinh Văn Huy, 2010. Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 225 trang.
16. Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn và hải văn tháng 11 năm 1999. Khí tượng - thủy văn. Số 12 (468) 1999. Trang. 42 - 51.
 
1617. Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn và hải văn tháng 11 năm 1999. Khí tượng - thủy văn. Số 12 (468) 1999. Trang. 42 - 51.
17. Zenkovich V.P., 1963. Về bờ biển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hải dương học. Tập III, Quyển 3. (Tiếng Nga).
 
1718. Zenkovich V.P., 1963. Về bờ biển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hải dương học. Tập III, Quyển 3. (Tiếng Nga).
 
 
Người dùng vô danh