Khác biệt giữa các bản “Ngũ trí Như Lai”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita –Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ Lôi Như lai (Đivyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen 8 lá ở giữa Nạm Đà La của giới Thai Tạng. Trongđó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng là Nạm Đà la nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
 
== Xem thêm ==
{{refbegin|2}}
* [[Pháp]]
* [[Tam thân]]
* [[Kim cương chử]]
{{refend}}
 
== Tham khảo ==

Bảng chọn điều hướng