Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Công Xán”

Trang mới: Trần Công Xán hay còn gọi là Trần Công Thước là Tiến sĩ triều Lê Cảnh Hưng, làm quan đến Thương thư Bộ Công. Tính tình cương trực, can đảm, th...
(Trang mới: Trần Công Xán hay còn gọi là Trần Công Thước là Tiến sĩ triều Lê Cảnh Hưng, làm quan đến Thương thư Bộ Công. Tính tình cương trực, can đảm, th...)
(Không có sự khác biệt)
4

lần sửa đổi