Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

n
 
<center>
{{familytreechart/start}}
{{familytreechart|border=0 | | | | | | | | | | | | | |:| ado |ado=quá kế<br />(nhận nuôi) }}
{{familytreechart | | |Ky | | |Ai | |Ky=Đường Thái Tổ<br />[[Lý Khắc Dụng]]<br>856-908|Ai=Đường Đức Tổ<br />[[Lý Nghê]]}}
{{familytreechart | | | |!|L|~|~|7|!|}}
{{familytreechart | | |Zj | | |Mj |-|-|-|Sh |-|v|-|Ws|Zj='''Đường Trang Tông'''<br />[[Hậu Đường Trang Tông|Lý Tồn Úc]]<br>885-'''923-926'''|Mj='''Đường Minh Tông'''<br />[[Hậu Đường Minh Tông|Lý Tự Nguyên]]<br>867-'''926-933'''|Sh=[[Tuyên Hiến hoàng hậu]]<br>?-936|Ws=Vương mỗ}}
{{familytreechart | | | | | | | |!|L|~|~|~|~|~|~|~|7|!}}
{{familytreechart | | | | | | | |Mi | | | | | | |Mu |Mi='''Đường Mẫn Đế'''<br />[[Hậu Đường Mẫn Đế|Lý Tòng Hậu]]<br>914-'''933-934'''|Mu='''Hậu Đường Mạt Đế'''<br />[[Lý Tòng Kha]]<br>885-'''934-936'''}}
{{familytreechart/end}}
</center>